O firmie- Remstat - obs³uga techniczna statków

Firma  REMSTAT jest firm± rodzinn±, dzia³aj±c± w bran¿y stoczniowo – remontowej ju¿ od 1991 roku. Sw± obecn± nazwê przyjê³a w 2003 roku. Jest znan± na wymagaj±cym rynku firm± o sprawdzonej marce. W g³ównym zakresie swej dzia³alno¶ci firma wykonuje us³ugi samodzielnie. Od kilku lat z powodzeniem dzia³a równie¿ poza granicami kraju.